U.S. Secretary of State Anthony Blinken

U.S. Secretary of State Anthony Blinken